توضیحات

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مکانیکی جوش های نقطه ای بدنه خودرو از طریق شبیه سازی عددی به کمک نرم افزار آباکوس طراحی و اجرا گردید .مبانی مربوط به فرآیند جوش مقاومتی نقطه ای، متغیرهای اصلی این فرآیند و نحوه اثر گذاری آنها بر فرآیند، استانداردهای مرتبط و سیر تکامل مدل های عددی مورد مطالعه قرار گرفت .برپایه اطلاعات کسب شده، مدل عددی جامع برای ارزیابی رفتار مکانیکی جوش نقطه ای در حالت تک نقطه و چند نقطه در قالب آزمون برش-کشش ارائه شد .مدل عددی المان محدود مورد نظر توسط نرم افزار آباکوس ایجاد شد .مدل گسسته مذکور به صورت المان های سه بعدی در ورق های تحت اتصال و دکمه جوش در نظر گرفته شد .از خواص الاستوپلاستیک ورق فولادی DC04 ،برای پیش بینی دقیق رفتار تغییر شکل جوش بهره گرفته شد .معیار شکست برپایه کرنش ورق های فولاد نرم تحت اتصال جهت تعیین صحیح استحکام برشی جوش به عنوان ورودی مدل لحاظ شد .نتایج شبیه سازی جوش تک-نقطه حاکی از وقوع حالت شکست به صورت خروج دکمه جوش بود و صحت انتخاب اندازه دکمه جوش برای ضخامت ورق مورد نظر را تأیید کرد .هم چنین، نتایج این مدل، با نتایج تجربی موجود در منابع، هم خوانی مناسبی دارد .مدل جوش چند نقطه، امکان ارزیابی اثر تعداد دکمه جوش بر استحکام اتصال را فراهم کرد .با شبیه سازی های انجام گرفته، رابطه ای کاربردی جهت پیش بینی استحکام جوش نقطه ای برحسب اندازه دکمه و تعداد دکمه جوش معین ارائه شد .تحلیل نتایج حاکی از آن است که برای دست یابی به یک استحکام برشی معین، می توان حالت بهینه ای برای ترکیب اندازه دکمه و تعداد دکمه جوش پیشنهاد کرد تا در مدت ز مان مونتاژ محصول صرفه جویی شود .با این حال، انتخاب نهائی اندازه دکمه جوش، نیازمند در نظر گرفتن سایر پارامتر ها همانند سلامت و بدون عیب بودن جوش است.