توضیحات

توربین های گازی به عنوان قلب نیروگاههای تولید انرژی، اعم از نیروگاه های بخار، گازی و سیکل ترکیبی است. لذا عملکرد مداوم و بدون مشکل توربینها، از جمله مسائل بسیار مهم در صنایع نیروگاهی است. توربین های گازی دارای بخش های مختلف و مهمی هستند، که از جمله مهمترین آنها پره های توربین در مقاطع مختلف طولی توربین است. پره توربین های گازی به نوعی بخش اصلی تولید نیروی محرکه توربین بوده و مدت زمان عملکردی و سلامت آن ضامن عملکرد صحیح و کامل توربین گازی است. هدف اصلی این طرح در این فاز، استخراج یک مدل رفتار خزشی نمونه آزمون ترکدار از جنس سوپر آلیاز اینکونل 738 مورد استفاده در پره توربین در شرایط مختلف عملکردی آن است.