توضیحات

در ساخت ردیوسر توسط شرکت ماهان در اهواز تفاوتی با نمونه استاندارد به وجود آمده است که مطلوب کارفرما نیست. از همین رو لازم است کارایی قطعه ساخته شده در شرایط سرویس دهی بررسی شود تا از ایجاد خسارت های احتمالی مالی و جانی جلوگیری شود. برای این منظور ابتدا چهار مدل با استفاده از نرم افزار کتیا ایجاد شد که دو نمونه از آنها دارای شرایطی مشابه نمونه ساخته شده در شرکت و دو نمونه دیگر شرایط نمونه استاندارد را داشتند. سپس هر چهار نمونه با بارگذاری ها و شرایط مرزی یکسان که از نرم افزار CAESARIIدر شرایط عملکرد ردیوسر به دست آمده اند؛ با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت تنش های بدست آمده از این نرم افزار بررسی شده در صد تغييرات در تنش های محیطی و تنش های معادل فون میسزنمونه شرکت ماهان در نسبت به ردیوسر استاندارد مشخص شد تا نشان داده شود که تغییر هندسی به وجود آمده به چه میزان توزیع تنش را تغییر داده و تمرکز تنش ایجاد می کند.