گارگاه بررسی و شبیه‌سازی رفتار جوش نقطه‌ای در تاریخ 25 آبان 1400 برگزار شد. از اهداف این کارگاه می‌توان به بررسی رفتار مکانیکی و عملکرد اتصال جوش نقطه‌ای و  مروری بر منابع و تحلیل مراجع مرتبط با شبیه‌سازی جوشکاری نقطه‌ای اشاره کرد.